Công ty TNHH TM & SX A.V.L

CHEMISTRY REAGENT DIATRON

Model:
Company: Diatron
Made in: Hungary
Quality: ISO; CFS

No

Product Name

Unit Size

Company

1

5'-NUCLEOTIDASE

EA

Diatron - Hungary

2

ACP

EA

Diatron - Hungary

3

ALDOLASE

EA

Diatron - Hungary

4

β-AMYLASE

EA

Diatron - Hungary

5

ACE

EA

Diatron - Hungary

6

CK-NAC

EA

Diatron - Hungary

7

LYSOZYME

EA

Diatron - Hungary

8

ADA

EA

Diatron - Hungary

9

ADA & ADA2

EA

Diatron - Hungary

10

HBA1C DENATURANT

EA

Diatron - Hungary

11

IRON

EA

Diatron - Hungary

12

LACTATE

EA

Diatron - Hungary

13

URINARY PROTEIN - CSF

EA

Diatron - Hungary

14

TAC (TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY)

EA

Diatron - Hungary

15

AMMONIA

EA

Diatron - Hungary

16

CALCIUM

EA

Diatron - Hungary

17

LITHIUM

EA

Diatron - Hungary

18

PHOSPHORUS

EA

Diatron - Hungary

19

ACE CONTROL

EA

Diatron - Hungary

20

5'-NUCLEOTIDASE CONTROL

EA

Diatron - Hungary

21

LYSOZYME CONTROL

EA

Diatron - Hungary

22

ALDOLASE CONTROL

EA

Diatron - Hungary

23

ADA CONTROL

EA

Diatron - Hungary

24

AMMONIA CONTROL

EA

Diatron - Hungary

25

MEDI-CAL

EA

Diatron - Hungary

26

MEDICAL-U

EA

Diatron - Hungary

27

ACE CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

28

LACTATE CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

29

AMMONIA CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

30

URINARY PROTEIN – CSF CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

31

LYSOZYME CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

32

ADA CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

33

ALDOLASE CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

34

D-DIMER CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

35

MEDITROL-U 1,2

EA

Diatron - Hungary

36

WETTING AGENT 'W'

EA

Diatron - Hungary

37

MEDIDROP

EA

Diatron - Hungary

38

LIH

EA

Diatron - Hungary

39

MASTER WETTING

EA

Diatron - Hungary

40

MASTERGE

EA

Diatron - Hungary

41

MEDIWASH

EA

Diatron - Hungary

42

CLEANING SOLUTION

EA

Diatron - Hungary

43

RINSING SOLUTION

EA

Diatron - Hungary

44

CONDITIONER

EA

Diatron - Hungary

45

WASH

EA

Diatron - Hungary

46

IGA

EA

Diatron - Hungary

47

IGG

EA

Diatron - Hungary

48

IGM

EA

Diatron - Hungary

49

LAMBDA CHAINS

EA

Diatron - Hungary

50

KAPPA CHAINS

EA

Diatron - Hungary

51

C3

EA

Diatron - Hungary

52

C4

EA

Diatron - Hungary

53

MICROALBUMIN

EA

Diatron - Hungary

54

CERULOPLASMIN

EA

Diatron - Hungary

55

HAPTOGLOBIN

EA

Diatron - Hungary

56

PREALBUMIN

EA

Diatron - Hungary

57

APO A1

EA

Diatron - Hungary

58

APO B

EA

Diatron - Hungary

59

A1 ACID GLYCOPROTEIN

EA

Diatron - Hungary

60

α1-ANTITRYPSIN

EA

Diatron - Hungary

61

α 2-MACROGLOBULIN

EA

Diatron - Hungary

62

α1-MICROGLOBULIN

EA

Diatron - Hungary

63

CYSTATIN C

EA

Diatron - Hungary

64

IGE

EA

Diatron - Hungary

65

β2-MICROGLOBULIN

EA

Diatron - Hungary

66

STFR

EA

Diatron - Hungary

67

UIBC

EA

Diatron - Hungary

68

ASO

EA

Diatron - Hungary

69

CRP

EA

Diatron - Hungary

70

MYOGLOBIN

EA

Diatron - Hungary

71

CRP-LATEX

EA

Diatron - Hungary

72

IGE CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

73

MICROALBUMIN CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

74

LP(α) CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

75

APO A1/B CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

76

A1 MICROGLOBULIN CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

77

MIX LP(α)

EA

Diatron - Hungary

78

CYSTATIN C CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

79

FIBRINOGEN – PLASMINOGEN CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

80

LP(α) CONTROL LOW

EA

Diatron - Hungary

81

LP(α) CONTROL HIGH

EA

Diatron - Hungary

82

A1 MICROGLOBULIN CONTROL

EA

Diatron - Hungary

83

APO A1/B CONTROL LEV1

EA

Diatron - Hungary

84

APO A1/B CONTROL LEV2

EA

Diatron - Hungary

85

CYSTATIN C CONTROL

EA

Diatron - Hungary

86

STFR CONTROL

EA

Diatron - Hungary

87

D-DIMER CONTROL

EA

Diatron - Hungary

88

FIBRINOGEN – PLASMINOGEN CONTROL

EA

Diatron - Hungary

89

B2M CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

90

STFR CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

91

CRP-LATEX CALIBRATOR

EA

Diatron - Hungary

92

CRP-LATEX CONTROL

EA

Diatron - Hungary

93

G-6-PDH

EA

Diatron - Hungary

94

G-6-PDH CONTROL

EA

Diatron - Hungary

95

FIBRINOGEN

EA

Diatron - Hungary

96

D-DIMER

EA

Diatron - Hungary

97

PLASMINOGEN

EA

Diatron - Hungary

98

CUVETTE MEDILYZER 200

EA

Diatron - Hungary

99

PUMP TUBE MEDILYZER

EA

Diatron - Hungary

100

DISC TRAF II

EA

Diatron - Hungary

101

ISE FLUID TUBING

EA

Diatron - Hungary

102

ISE TUBING ADAPTER

EA

Diatron - Hungary

103

MEDILYZER ISE

EA

Diatron - Hungary

104

ANTITHROMBIN III

EA

Diatron - Hungary

 

  view all Product Of Manufacturer: Diatron
 • home   Company A.V.L Ltd,.
  139 Vinh Vien Street, Ward 4, District 10, HCMC
  Người đại diện: Nguyễn Xuân Đài
  ​MST: 0302832734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
  cấp ngày 13/01/2003
  Quy định và chính sách
 • home   028 38 348 854
          028 39 272 114
 • home   028 39 270 758
  home   sales.avl@avl.vn
Online support